Pages Menu

Torenlaan 11B‎
035 69 321 94
1402 AT Bussum
info@oefentherapie-bussum.nl
Categories Menu

Privé-gegevens

Privé-gegevens

Wij gaan zorgvuldig om met uw privé gegevens:

    1. Wij zijn gebonden aan ons beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat u erop kunt vertrouwen dat hetgeen u ons in vertrouwen vertelt, nooit zonder uw medeweten en goedkeuring buiten de behandelruimte of aan derden wordt verteld of besproken.
    2. Voor overleg met derden, bijvoorbeeld met de leerkracht of medebehandelaar van een kind, vragen wij altijd vóóraf goedkeuring van de ouders. Ook verslagen van het onderzoek of de resultaten van de behandeling die we naar de arts, leerkracht of andere hulpverlener of belanghebbende sturen, laten we altijd eerst aan de ouders lezen. Pas na toestemming van de ouders worden verslagen verstuurd. Vaak zullen we vragen hiervoor een handtekening te zetten. Dit voorkomt misverstanden achteraf.
    3. Onderling overleg tussen hulpverleners en/of onderwijs leidt in het algemeen tot meer begrip van de situatie van uw kind. Ook krijgt de leerkracht in zo’n overleg vaak tips en adviezen over het kind. Ouders kunnen gegronde reden hebben waarom zij overleg (tijdelijk) niet toestaan. Wij respecteren hun mening. Een mogelijke uitzondering op deze regel vormt een gegrond vermoeden dat de ontwikkeling van het kind in gevaar is. Zie hiervoor ook de pagina over kindermishandeling.

 

 

  • Zorgverzekeraars mogen aan derden (zorgaanbieders zoals oefentherapeuten in dit geval) inlichtingen vragen en geven voor zover dat nodig wordt geacht om de verplichtingen uit hoofde van uw zorgverzekering te kunnen nakomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als uw verzekeraar uw rekeningen rechtstreeks van zorgaanbieders ontvangt en aan hen uitbetaalt. Op die manier wordt uw zorgverzekering sneller en eenvoudiger uitgevoerd.
    Daarvoor kan het nodig zijn dat de zorgaanbieder die u behandelt, weet hoe u verzekerd bent. Om die reden kunnen de zorgaanbieders uw adres- en polisgegevens op een veilige manier inzien. Zij mogen dat alleen als zij u ook daadwerkelijk behandelen. Als het om een dringende reden noodzakelijk is dat zorgaanbieders geen inzake mogen hebben in uw adresgegevens, dan kunt u dat laten weten aan uw zorgverzekeraar. Die zorgt er dan voor dat uw adresgegevens worden afgeschermd